FAQ

Aanmelden -  is dat verplicht ? 

Je moet niet aanmelden, maar het is wel sterk aan te raden. Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas inschrijven op woensdag 1 juni 2022 voor schooljaar 2022-2023 in een Mortselse kleuter- of lagere school. De keuze zal dan beperkter zijn. Verschillende scholen zijn dan al volzet.

Aanmelden - voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden ?

Alle Mortselse kleuter- en lagere scholen doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website onder het tabblad 'scholen'

Aanmelden - meld ik mijn kind aan voor verschillende scholen ?

Ja. We raden je aan om minstens drie scholen te kiezen. Dit vergroot je kansen op een plek. Als je maar één school kiest en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode op 1 juni 2022 om je kind in te schrijven. 

Aanmelden - rangorde van de scholen ? 

Zet de scholen in volgorde van je keuze. Het systeem probeert je een plaats toe te kennen in je favoriete school. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 7 oktober 2022. Voor kleuters die geboren zijn in 2020 blijft de plaats op de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2023. Als er in die school een plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je je kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

Aanmelden -  is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Nee. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang en heeft geen invloed!   

Aanmelden - wat heb ik nodig ? 

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de omgekeerde geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een Kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat.

Je kan ook altijd een bewijs van gezinssamenstelling aanvragen in het gemeentehuis van je woonplaats.

Woon je in Mortsel, kan dit via onthaal@mortsel.be of via onderstaande link. Vink bij de aanvraag het vakje 'Vermeld ook rijksregisternummer(s) op het document' aan.

Bewijs van gezinssamenstelling inwoner van Mortsel

Buitengewoon onderwijs - moet ik mijn kind aanmelden als het een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs heeft?

Als je kind volgend schooljaar naar een school voor buitengewoon onderwijs gaat, dan kan je rechtstreeks contact opnemen met de school voor buitengewoon onderwijs. Er zal dan via een ander platform moeten worden aangemeld.

Vrije plaatsen - hoeveel zijn er ? 

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op deze website bij 'vrije plaatsen'

Vrije plaatsen - hoe worden ze verdeeld?

 • aanmeldingsperiode + inschrijven voorrangsgroepen: broers/zussen en kinderen personeel scholen

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben voorrang voor aanmelden en inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben hierbij voorrang op kinderen van personeel. De voorrangsgroepen in de Mortselse scholen worden voor het schooljaar 2022-2023 aangemeld tijdens de de aanmeldingsperiode die start op 10 januari 2022, 9u00 en eindigt op 28 januari 2022, 12u00. Zij kunnen met hun ticket voor inschrijving inschrijven van 14 februari 2022 tot en met 11 maart 2022.

 •  aanmeldingsperiode: alle andere kinderen

De aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen start op 7 maart 2022, 9u00 en eindigt op 25 maart 2022, 12u00. Voor iedere school wordt een rangorde voor alle aangemelde kinderen bepaald. Deze wordt in de eerste plaats bepaald volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens afstand.

 • sociale mix

Voor de geboortejaren 2020, 2019 en voor het eerste leerjaar worden twee kolommen gemaakt: indicator- en niet-indicatorleerlingen. In iedere kolom zijn een aantal plaatsen. Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep. Alle Mortselse scholen willen een goede sociale mix. 

Indicator - is mijn kind een indicator- of een niet-indicatorleerling?

 • Ontvangt het gezin een schooltoeslag tijdens het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021 voor een kind dat reeds naar school gaat? Ja? Dan is het kind een indicatorleerling. Nee? Dan is het kind geen indicatorleerling. 
 • Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs? Ja? Dan is het kind geen indicatorleerling. Nee? Dan is het kind een indicatorleerling. 

Je moet aan één van deze voorwaarden voldoen om een indicatorleerling te zijn.

Je beantwoordt deze vragen tijdens het aanmelden en verklaart dat de gegevens correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school je plaats.

Meer informatie over de schooltoelage: www.groeipakket.be

Toewijzing  - kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Nee, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Toewijzing - het systeem wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand van het adres van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Per school wordt een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.
 • Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats krijgt toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school'.
 • Het systeem bewaart de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet-gunstige rangschikking ontvangen, maar je blijft op de wachtlijst van deze school staan, tot en met 30 juni 2023 voor de kleuters met geboortejaar 2020 en tot en met 7 oktober 2022 voor alle andere kinderen.

Toewijzing - hoe berekent het systeem de afstand ?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

Adres - welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind telt. Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres.  De beheerders van het systeem controleren dit. 

Adres - wat als ik binnenkort verhuis?

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je voor 30 juni 2023 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bijvoorbeeld een huurcontract of bouwvergunning.

De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als er geen bouwbedrijvigheid is. Het begin van de bouwbedrijvigheid bewijs je door een  kopie van het document 'melding van aanvang van de werken', door jou ondertekend. De dienst ruimtelijke ordening kan je dit bezorgen.

Dit document kan je indienen via onthaal@mortsel.be of op het Stadsonthaal.

Bij betwisting of onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

Disfunctiecommissie  -  wat is dat ? 

De disfunctiecommissie houdt toezicht op het juiste verloop van de aanmeldingsprocedure.  Zij bekijken eventuele klachten, uitzonderlijke aanmeldingssituaties, en dergelijke meer. Na de aanmeldingsperiode lichten de beheerders van het systeem de rangordening en toewijzing toe. De disfunctiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Mortselse schoolbesturen en de stad Mortsel. 

Inschrijving - wat is een ticket voor inschrijving?

Op je 'ticket voor inschrijving' staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. De school maakt met jou een afspraak. 

Inschrijving - wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

Inschrijving - wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Je ticket voor inschrijving in de school
 • Kids-ID (indien je dit hebt)
 • Identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

Wachtlijst - hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot en met 30 juni 2023 voor de kleuters van geboortejaar 2020. Voor alle anderen is de wachtlijst geldig tot en met de vijfde schooldag van oktober, dit is 7 oktober 2022

Klachten - wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerders van het systeem via onthaal@mortsel.be. Je klacht komt voor bij de disfunctiecommissie. Indien je daarna nog niet tevreden bent, kan je terecht bij de Commissie Leerlingenrechten: www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten